STICHTING

BAUHAUS RENOVATION FOUNDATION

 

 

Restaureren van op Wereld Erfgoed Lijst

geplaatste stad Tel Aviv

 

 

ENGLISHInleiding

Het centrum van Tel Aviv herbergt één van de juwelen van het Wereld Erfgoed, de Witte Stad, een op wereldniveau unieke collectie van huizen die alle in dezelfde architectuurstijl, de Bauhaus stijl, zijn opgetrokken.

Begin Juli 2003, officieel in Juni 2004, heeft de Unesco het oude deel van de stad Tel Aviv tot beschermde stad uitgeroepen en op de World Heritage Lijst (Wereld Erfgoed Lijst) geplaatst.

 

 


 

 

De Bauhaus stijl, ook wel Modern Movement en International Style genoemd, in Nederland het Nieuwe Bouwen, is een belangrijke stroming in het begin van de 20ste eeuw waarin werd gebroken met het bombastische en volumineuze bouwen uit de eeuwen daarvoor. Voorbeelden in Nederland zijn huizen aan de J.J. Viottastraat in Amsterdam, het gebouw Zonnestraal in Hilversum, de Van Nellefabriek in Rotterdam en het oude hoofdkantoor, De Witte Dame, van Philips in Eindhoven.

 

 


Zonnestraal Hilversum

 

 

 


De Van Nelle Fabriek in Rotterdam

 

 

 

De panden in Tel Aviv, een 4.000 in getal, zijn na het ontstaan van Tel Aviv in 1909, van circa 1931 tot circa 1956 gebouwd. Omdat het gaat om gewone woonwijken met woningen en kantoren, gebruikt voor eigen bewoning of verhuurd door de eigenaren, is de staat van onderhoud van de panden zeer gevarieerd. Sommige zijn tip top in orde, aan andere is nooit iets gedaan en het merendeel is in redelijke tot verwaarloosde staat. De weersinvloeden van de Middellandse Zee dragen ertoe bij dat onderhoud er nog wel eens bij inschiet.

 

 


 

 

Met als insteek de plaatsing op de Wereld Erfgoed Lijst  hebben een aantal Bauhaus idealisten het initiatief genomen een bijdrage te leveren aan het opknappen van panden in Tel Aviv en daarvoor de Stichting Bauhaus Renovation Foundation opgericht.

 

 

Uit de beslissing van de Unesco citeren wij:

 

The White City of Tel-Aviv -- the Modern Movement

 

Criterion (ii):

 

The White City of Tel Aviv is a synthesis of outstanding significance of the various trends of the Modern Movement in architecture and town planning in the early part of the 20th century. Such influences were adapted to the cultural and climatic conditions of the place, as well as being integrated with local traditions.

Criterion (iv):

 

The new town of Tel Aviv is an outstanding example of new town planning and architecture in the early 20th century, adapted to the requirements of a particular cultural and geographic context.

 

  

 

Doelstelling van de Stichting Bauhaus Renovation Foundation

De Stichting Bauhaus Renovation Foundation organiseert in fasen The Tel Aviv Renovation Project met als doel het renoveren en restaureren van gebouwen van de Bauhaus stijl in Tel Aviv tot de oorspronkelijke staat.

 

Het idee achter de Stichting is simpel in zijn eenvoud.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Maar omdat het gaat om onroerend goed, kunnen panden, nadat ze zijn gekocht en opgeknapt, worden doorverkocht of eventueel verhuurd. Met de opbrengst wordt een nieuw pand gekocht dat weer wordt opgeknapt en verkocht. Zo kan met een minimale inzet van kapitaal toch een heleboel worden gedaan aan de invulling van de doelstelling.

 

Door meer kapitaal aan te trekken, kunnen meer panden tegelijkertijd onder handen worden genomen. Dat kan door subsidies en renteloze leningen te vragen van instellingen en overheden. Maar ook mogelijk is het opzetten van fondsen van participanten, die investeren en daarvoor een winstaandeel ontvangen. Hierdoor zal meer kapitaal beschikbaar komen, waardoor meer gedaan kan worden.

 

Al deze ideeën dragen bij aan het bereiken van het ideaal:

 

Het in de oude glorie herstellen van de Witte Stad van Tel Aviv

 

 

 


 

 

De Stichting heeft dus geregeld appartementen te koop en beheert die ook voor de eigenaren (click hier voor meer informatie).

 

 

Belangrijke aspecten

 

·        Volledige support van de Unesco, die particuliere initiatieven toejuicht (click hier voor brief Unesco)

·        Toestemming en volledige medewerking van de Gemeente Tel Aviv voor het renoveren en herontwikkeling van de Bauhaus objecten (click hier voor brief Gemeente)

·        Directe steun aan de Israëlische economie door het creëren van arbeidsplaatsen

·        Stimuleren van het herverkrijgen van toerisme naar Israël

·        Opwaarderen van verpauperde objecten en buurten in Tel Aviv

·        Eigen grond op toplocaties in Tel Aviv

·        Geen additionele financiering (dus geen rente- en aflossingsverplichtingen) 

 

 


 

 

Het beoogde comité van aanbeveling

 

5 wetenschappers, docenten architectuur aan diverse universiteiten.

 

Deze vooraanstaande wetenschappers zullen desgevraagd zitting nemen in de Raad van Aanbeveling van de Stichting Bauhaus Renovation Foundation onder voorzitterschap van een bekende Nederlandse architect.

 

 

 


 


 

 

Achtergronden Bauhaus


De Bauhaus school werd gesticht in Weimar in 1919 door architect Walter Gropius, waar hij zijn ideeën over het functionalisme en de versmelting van kunst en techniek propageerde. De school had meer dan 700 studenten en stond erom bekend dat van studenten werd geëist dat ze alles zouden vergeten wat ze ooit geleerd hadden.

 


 

Gropius strikte sommige van de beste artiesten van die dagen, Paul Klee, Vassily Kandinsky, Lyonel Feininger, and Oscar Schlemmer, om er een paar te noemen, om les te geven aan de school. Invloedrijke Bauhaus architecten waren onder anderen Walter Gropius, Ludwig Mies von der Rohe, Hannes Meyer en Le Corbusier. De school verhuisde in 1925 naar het beroemde door Gropius ontworpen gebouw in Dessau, sinds 1995 op de Werelderfgoedlijst geplaatst, en daarna naar Berlijn, waar zij onder druk van de nationaal-socialisten door de politie gedwongen werd haar deuren te sluiten op 11 april 1933.

 

Onder de groeiende druk van de Nazi’s trokken de toonaangevende figuren van Bauhaus, Gropius, Mies von der Rohe en anderen, naar Amerika, waar zij aan de wieg stonden van wat daar werd genoemd The International Style, de Amerikaanse Bauhaus.

 

Veel Joodse studenten van de Bauhaus stroming, in het bijzonder architecten, vertrokken naar Tel Aviv, het toen genoemde “Little Tel Aviv." Daar kwam hun creatieve energie ten goede aan de ontwikkeling en bouw van de stad volgens de Bauhausspecificaties.


 

 

Bauhaus in Tel Aviv

 

Aan de meestal versleten voorkant van de ongeveer 4.000 gebouwen in Tel Aviv is het niet aan te zien dat hier de grootste collectie ter wereld van de Duitse Bauhaus stijl staat. Het mag wel ironisch genoemd worden dat juist in Israël het grootste aantal gebouwen staat van een stroming die door de Nazi’s is bestreden. Het gaat om zoveel gebouwen dat het lijkt alsof het een lokale stroming is, maar dat is het niet. Tel Aviv is ook de enige stad ter wereld die voor het grootste deel in de Bauhaus stijl is gebouwd.

 

 


 

 

Gebouwen die er nu grijzig en afgebladderd bijstaan, waren ooit wit geschilderd, de kleur die in Tel Aviv geassocieerd zou worden met de Bauhaus stijl, hoewel een witte buitenkant geen echt karakteristiek was van de beweging.

 

 


 

 

Bauhaus steunde niet op het verleden, maar richtte zich op het ontwikkelen van een nieuwe moderne richting. In Tel Aviv kon dat makkelijk voet aan de grond krijgen omdat er geen algemeen aangehangen architectuur stijl was. Waar de stijl ook in Haifa en Jeruzalem wordt aangetroffen, is ze toch het meest zichtbaar in Tel Aviv.

 

Geruime tijd had Tel Aviv hierdoor de sprookjesachtige bijnaam The White City, De Witte Stad, aan de Middellandse Zee.

 

 

Het karakteristieke bebouwingstype van de 'witte wijk';  bestaat uit de losgegroepeerde, urban villa-achtige meergezinswoongebouwen.

 

Bauhaus architectuur had in het bijzonder oog voor de sociale aspecten van ontwerp en het creëren van een nieuwe vorm van sociale huisvesting voor de werkende klasse. Dit kan een van de redenen zijn geweest dat de stijl werd omarmd in het nieuwe, ontwikkelende Tel Aviv, in een tijd dat socialistische ideeën prevaleerden. De bijzondere stijl ontstond mede door nieuwe technieken waarbij een gebouw werd gedragen door stalen of ijzeren frames, zodat de muren er als het ware omheen konden worden gedrapeerd.

 

 

Plaatselijk aanpassingen aan de Bauhaus stijl in Tel Aviv

 

De karakteristieken van de Bauhaus stijl zijn onder meer de ruimtelijkheid, het vermijden van ornamenten en a-symmetrisch bouwen.

In Tel Aviv zijn echter een aantal uitzonderingen te vinden op de algemeenheid van de stijl.

 

Kleinere ramen

Bauhaus gebouwen zijn meestal kubistisch, met rechte hoeken (alhoewel ook vaak gebruik wordt gemaakt van afgeronde hoeken en balkons). Ze hebben gladde muren en een open plattegrond.

 


 

Sommige kern elementen van de Bauhaus architectuur moesten aan de lokale omstandigheden worden aangepast. Grote ramen zijn een nadeel in een warm klimaat, reden waarom werd gewerkt met kleine ramen, doorgaans met horizontale raamstrippen tussen de verschillende ramen. Waar werd gewerkt met balkons kregen die dezelfde aanblik. De meeste van deze balkons zijn tegenwoordig dichtgemaakt voor nog meer warmtewering en/of meer leefoppervlak.

 

De horizontale geparticieerde ramen waren een karakteristiek voor de ontwerpen van Le Corbusier. Een aantal van de Joodse architecten had in zijn kantoor in Parijs gewerkt en waren sterk beïnvloed door zijn manier van ontwerpen.

 

Betonnen pilaren

Een ander element gebruikt door Le Corbusier waren betonnen pilaren die de gebouwen van straathoogte tilden, daarmee ruimte creërend voor tuinen en luchtstromen.

Het eerste gebouw dat op deze manier werd gebouwd was Beit Engel (Huize Engel), in 1933, door Zeev Rechter, aan Rothschild Boulevard 84, de hoek met Ma’zeh Straat.

 

Rothschild Boulevard is overigens een uitstekend gebied om een grote variëteit aan Bauhaus gebouwen te zien (hoewel een behoorlijk aantal echt staan te wachten op renovatie). Bij Huize Engel is de open ruimte inmiddels dichtgemaakt door de bewoners voor meer leefoppervlak. Rechter, de architect vocht er twee jaar voor om zo te mogen bouwen. Daarna werd dit type vrij snel gemeengoed. maar na de 40-tiger jaren werd langzamerhand steeds minder op deze manier gebouwd.

 

Platte daken

Een ander lokaal gebruik was die van het aanbrengen van platte daken, waar de puntdaken in Europa gemeengoed waren. Platte daken dienden in de ogen van Le Corbusier voor daktuinen, maar de bewoners gebruiken ze meestal voor sociaal verkeer en de was.

 

Gewapend beton

De plaatselijke bouw technologie was niet geavanceerd. Gewapend betond werd pas voor het eerst in 1912 gebruikt. Later werd het steeds meer gebruikt omdat het makkelijk te gebruiken is en geen ervaren arbeidskrachten behoeft.

 

  


Aankoop van en investeren in Bauhaus Vastgoed in Tel Aviv

Aangezien er ongeveer 4.000 Bauhaus panden in de stad Tel Aviv zijn gebouwd, kan de Stichting Bauhaus Renovation Foundation zorgvuldig selecteren voordat aankoopbeslissingen worden genomen. Ofschoon het soms noodzakelijk kan zijn vanwege de uitzonderlijke architectonische waarde van een pand om een minder renderen voor lief te nemen.

 

Uiteraard zal de Stichting streven naar aankoop van panden op de eersteklas locaties om na renovatie weer vlot te kunnen verkopen. Indien besloten wordt tot verhuur zal worden zorggedragen voor prima huurders van de panden en het onderhouden van een actief contact met de huurders.

 

 


 

 

Ratio van beleggen in Bauhaus Vastgoed objecten in Tel Aviv
 

De Stichting Bauhaus Renovation Foundation is opgericht om de Witte Stad te helpen renoveren en restaureren. De werken die de Bauhaus architecten hebben nagelaten verdienen het om in stand te worden gehouden voor volgende generaties.

 

In feite is de ratio in één zin samen te vatten:

 

Een opgeknapt gerestaureerd pand is meer waard dan een bouwval.

 

 

De Stichting wordt gesteund in de rug doordat het om onroerend goed gaat. Onroerend goed kan na een stevige opknapbeurt worden verkocht of worden verhuurd.

 

Ook u kunt in één van onze panden een appartement kopen (click hier voor informatie).

 

De Bauhaus panden die door de Stichting Bauhaus Renovation Foundation worden gekocht worden geheel met eigen middelen gekocht en gerestaureerd. Voor financiering met eigen middelen is gekozen omdat er wellicht langdurig gewerkt moet worden aan de panden en vooreerst geen inkomsten zijn te verwachten. De Stichting acht het daarom onverantwoord renteverplichtingen aan te gaan. Wel zal voor elk pand of groep van panden worden geprobeerd renteloze leningen en/of subsidies van overheden en instellingen te verkrijgen.

 

 

 

 

 

Beleggers

 

Dat het om onroerend goed gaat, is een bijzonderheid die de Stichting Bauhaus Renovation Foundation de mogelijkheid biedt haar idealen te verwezenlijken op een ook voor beleggers aantrekkelijke manier, door middel van een combinatie van het verwezenlijken van idealen, de optimale zekerheid van onroerend goed en een (hoog) rendement.

 

Verantwoord Investeren

 

Hoewel het ideaal voorop staat, het restaureren van De Witte Stad, dient zeker niet uit het oog te worden verloren dat de beleggingen met zorg gekozen moeten worden. Daarbij wordt niet alleen naar de ligging en de architectonische waarde gekeken, maar zeker ook naar het rendement, de mogelijkheden van verkoop, verhuur en de hoogte van de te realiseren huursommen.

 

Een goed doel met opbrengst voor allen

 

Beleggen in de Bauhaus panden in Tel Aviv met de Stichting Bauhaus Renovation Foundation biedt voor de particuliere belegger het verwezenlijken van het ideaal, het renoveren en restaureren van de Bauhaus panden. Maar daarnaast kijkt de Stichting Bauhaus Renovation Foundation tevens naar een aantrekkelijk rendement en een solide risicoprofiel. Opbrengst en zekerheid bepalen immers samen de kwaliteit van uw investering. Uiteindelijk bepaalt dit ook of onze inspanningen succesvol zijn.

Beleggen in vastgoed met de Stichting Bauhaus Renovation Foundation, is investeren in kwaliteit op meerdere vlakken. 

 

 


 

 

Stichting Bauhaus Renovation Foundation

Stromboli 17, 1186 CJ Amstelveen, Nederland

Telefoon +31(0)20 6427538

email: info@bauhausfoundation.com

 

Bauhaus Renovation Foundation

4 Wingate Street, Tel Aviv 61191, Israel

Telefoon +972(0)544664180 / +972(0)36885422

email: info@bauhausfoundation.com